Fred

Male •  0.6 years old • Kitten
Meet Fred

Katsu

Male •  8 years old • Mature Cat
Meet Katsu

Onigiri

Male •  8 years old • Mature Cat
Meet Onigiri

Yertle

Female •  1.6 years old • Shy Buddy
Meet Yertle

Uno

Male •  2.1 years old • Fun Family Cat
Meet Uno

Cranium

Male •  2.5 years old • Mellow Cat
Meet Cranium

Catan

Male •  1.6 years old • Fun Family Cat
Meet Catan

Ghibli

Male •  4.4 years old • Mellow Cat
Meet Ghibli

Kwami Ziggy

Male •  3.3 years old • Kitten
Meet Kwami Ziggy

Gale

Female •  8.3 years old • Fun Family Cat
Meet Gale

Ebenezer

Male •  6.3 years old • Tween Kitten
Meet Ebenezer

Annalise

Female •  2.8 years old • Tween Kitten
Meet Annalise

Draco

Male •  0.8 years old • Kitten
Meet Draco

Lorax

Male •  1.6 years old • Fun Family Cat
Meet Lorax

Hokori

Male •  3.4 years old • Fun Family Cat
Meet Hokori

Bowie

Male •  0.9 years old • Kitten
Meet Bowie

Werther

Male •  3.6 years old • Fun Family Cat
Meet Werther

Rummy

Female •  1.5 years old • Fun Family Cat
Meet Rummy

Kuromi

Female •  0.8 years old • Tween Kitten
Meet Kuromi

Cardamom

Male •  6.1 years old • Mellow Cat
Meet Cardamom

Fleece

Female •  2 years old • Fun Family Cat
Meet Fleece

Spartan

Male •  5.3 years old • Fun Family Cat
Meet Spartan

Sunshine

Female •  1.5 years old • Fun Family Cat
Meet Sunshine

Nixie Knox

Female •  5.6 years old • Mellow Cat
Meet Nixie Knox