Gerald

Male •  15.1 years old • Mature Cat
Meet Gerald

Horatio

Male •  7.1 years old • Fun Family Cat
Meet Horatio

Laika

Female •  5.4 years old • Kitten
Meet Laika

Josee

Female •  5.3 years old • Fun Family Cat
Meet Josee

Lesley

Female •  5.4 years old • Kitten
Meet Lesley

Babe

Female •  18.1 years old • Mature Cat
Meet Babe

Zoe

Female •  6.1 years old • Fun Family Cat
Meet Zoe

Emerson

Male •  12.1 years old • Fun Family Cat
Meet Emerson

January

Female •  7.1 years old • Fun Family Cat
Meet January

Oakey

Male •  5.3 years old • Kitten
Meet Oakey

Adella

Female •  13.9 years old • Mature Cat
Meet Adella

Miss Maeve

Female •  13.9 years old • Mature Cat
Meet Miss Maeve

Little Whitefoot

Female •  7.1 years old • Fun Family Cat
Meet Little Whitefoot

Samoa

Female •  5.3 years old • Kitten
Meet Samoa

Alba

Female •  5.3 years old • Kitten
Meet Alba

Siddartha

Female •  5.7 years old • Tween Kitten
Meet Siddartha

Snoodles

Male •  5.7 years old • Tween Kitten
Meet Snoodles

Lola Bunny

Female •  6.8 years old • Fun Family Cat
Meet Lola Bunny

Bugs Bunny

Male •  6.8 years old • Fun Family Cat
Meet Bugs Bunny

Mowglii

Male •  8.7 years old • Fun Family Cat
Meet Mowglii

Palooka

Male •  6.4 years old • Fun Family Cat
Meet Palooka

Knievel

Male •  5.3 years old • Kitten
Meet Knievel

Aretha

Female •  7.1 years old • Fun Family Cat
Meet Aretha

Goldie

Female •  9 years old • Mellow Cat
Meet Goldie